Sociale werkvoorziening:
Opdracht: Scan en beoordeel onze logistieke / administratieve organisatie en beschrijf in de analyse de noodzakelijke verbeteringen van administratieve procedures en controles. De kwaliteit van de opdracht heeft ook geleid tot een coachingstraject van een aantal leidinggevenden.

Regionaal openbaar vervoersbedrijf 

Het ten behoeve van een middelgrote openbaar vervoers organisatie tijdelijk aansturen van 150 chauffeurs waarbij de focus van deze interim opdracht lag op het verhogen van de uitvoeringskwaliteit, het verlagen van het ziekteverzuim onder de chauffeurs, veelvuldig  overleg met de Arbodienst en het coaching van collega teamleiders (in vaste dienst)

Sociale werkvoorziening:
In een aantal maanden gewerkt aan het verbeteren van de individuele kwaliteiten van individuele managementteam leden.

Sociale werkvoorziening:
Op basis van eerdere bereikte resultaten bij een sociale werkvoorziening is een vervolg opdracht uitgevoerd waarbij op een lager niveau in de organisatie ook mensen zijn getraind in de juiste omgang met zowel hun leidinggevende als hun eigen personeel.

Detailhandelsorganisatie:
Opdracht: Bepaal de  maximale distributie capaciteit van het huidige distributiecentrum.

Aanpak: Alle goederenstromen (handels en niet-handelsgoederen) van en naar het distributiecentrum zijn onderzocht. Er is onderzoek gedaan naar het optimaal gebruik van filiaalverdeelsleutels en er is een lay-out gemaakt van het huidige distributiecentrum, waarbij knelpunten zijn aangegeven en mogelijke oplossingen zijn aangedragen.

Resultaat: Klant hoeft niet te verhuizen en kan zijn focus houden op filiaal groei.

Importeur van grondstoffen:
Op basis van een eerdere logistieke opdracht is een vervolgopdracht ontstaan om de samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen te verbeteren

Opdracht: Verbeter de onderlinge communicatie.

Methode: Alle leidinggevenden zijn onder regie van een coach bij elkaar gebracht en dit heeft na een aantal intensieve sessies geresulteerd in een betere onderlinge samenwerking.

Resultaat: Forse besparingen en een blijvend beter begrip voor elkaars situatie.

Vervoersorganisatie:

Opdracht: Implementeer een Regio Taxi systeem.

Methode: Training van personeel met betrekking tot systeemkenmerken, datacontroles, het opzetten van vervoersstatistieken en signalering van knelpunten in de uitvoering.

Resultaat: Foutloze implementatie


Vervoersorganisatie:

Opdracht: Begeleid het managementteam bij operationele zaken en aansturing van het personeel. Hierbij is advies gegevens over de huidige organisatiestructuur waarbij noodzakelijke veranderingen zijn aangegeven.

Resultaat: De kwaliteit in algemene zin is verhoogd en vooral de kwaliteit in de uitvoering is sterk verbeterd.

 

Transportbedrijf:
Opdracht: Ontwerp een nieuwe distributie structuur.

Uitgangspunten: Het huidige distributiecentrum is tijdens seizoenspieken te klein om de kwaliteit en doorloopsnelheid te garanderen. Er worden teveel kilometers gereden, er is sprake van dubbele handelingen en de timeslots voor de nachtdistributie zijn te krap.

Methode: Op basis van data-analyse, gesprekken met betrokkenen en operationele ervaringen is een helder inzicht ontstaan in de problematiek.

Resultaat: Opzetten van een twee-hub-structuur waarbij aan de gestelde doelen, in zowel operationeel als financieel opzicht, is voldaan.

Detailhandelsbedrijf:
Opdracht: Analyseer de goederenstroom binnen het distributiecentrum.

Methode: Door verandering van werkmethoden, aanpassingen in het software pakket en vooral de omslag in het denken van de organisatie, is de capaciteit fors toegenomen. Daarnaast is men gestart met het prognosticeren van de ontvangst goederen en is een productiviteitsdatabank (per afdeling) opgezet om zodoende een betere planning te krijgen van de in te zetten uren.

Resultaat: Tevreden klant en een hogere productie in minder uren.

Transportbedrijf:
Opdracht: Voer een quickscan uit met betrekking tot de winstgevendheid en de operationele performance.

Resultaat: Een heldere analyse waarbij er één klant uitsprong die behoorlijk verliesgevend bleek te zijn. Tarief gesprekken met deze klant hebben snel voor een rendementsverbetering gezorgd.

Importeur van grondstoffen:
Opdracht: Scan onze logistieke prestaties.

Methode: Er is een onderzoek gedaan naar de logistieke organisatie (productie en warehousing), de goederen- en documentenstromen als ook de afvalstromen en de onderlinge afstemming tussen de diverse afdelingen.

Resultaat: Er is een aantal logistieke verbeteringen (opslag en uitslagmethoden) doorgevoerd  introductie van basis KPI's en er is gewerkt aan een betere afstemming  tussen de afdelingen inkoop / verkoop en logistiek. Er is een vervolgopdracht gedaan in de vorm van een coachingstraject

Groothandel
Opdracht: Ontwerp een nieuw distributie centrum. Hierbij moesten de huidige magazijnen geïntegreerd worden. Daarnaast is er advies uitgebracht over het veranderen van de interne logistiek en werkmethoden.

Groothandel:
Opdracht: Een breed logistiek advies over alle warehouse- en productie faciliteiten binnen Nederland. Inclusief een vlekkenplan voor het in aanbouw zijnde nieuwe distributiecentrum. 

Vervoersorganisatie:
Opdracht: Gesprekstraining voor directie en leidinggevenden

Methode: Vele onderdelen van gesprekstechnieken zijn aan de orde zijn gekomen in de vorm van rollenspelen, omdat actieve deelname (training) mensen bij de les houdt en onderlinge frustraties kunnen worden uitgesproken.